FAQs

Cách cài đặt lịch, chế độ vắng nhà và hẹn giờ cho thiết bị thông minh Tapo (bóng đèn thông minh, ổ cắm thông minh)

Sau khi thêm thành công thiết bị thông minh Tapo vào mạng nhà bạn, bạn có thể sử dụng đầy đủ thiết bị thông minh để khiến nhà bạn trở nên thông minh.

-Lên lich: Sử dụng lên lịch để đặt tự động tắt/mở thiết bị thông minh của bạn.

-Chế độ Vắng Nhà: Đặt khoảng thời gian mà thiết bị thông minh sẽ được bật và tắt ngẫu nhiên để làm cho thiết bị trông giống như bạn đang ở nhà.

-Hẹn giờ: Đặt đồng hồ đếm ngược để tự động bật hoặc tắt thiết bị thông minh sau một khoảng thời gian nhất định.

Lên lịch:

Làm theo hướng dẫn bên dưới để đặt lịch tự động bật và tắt thiết bị thông minh của bạn. Ở đây chúng tôi lấy ổ cắm thông minh Tapo làm ví dụ.

1. Khởi chạy ứng dụng Tapo, chuyển đến Trang chủ, chạm vào thiết bị để vào trang trạng thái thiết bị, sau đó chạm vào biểu tượng  để tạo lịch biểu.

 

2. Nhấn + để thêm lịch biểu và bạn cũng có thể tạm dừng lịch biểu theo cách thủ công bất cứ lúc nào.

 : Đang tiến hành lịch trình. : Lịch biểu bị tạm dừng.

  

 

Bình Minh và Hoàng Hôn:

Làm theo hướng dẫn bên dưới để đặt lịch tự động bật và tắt thiết bị thông minh của bạn vào lúc hoàng hôn/bình minh hoặc thời gian tùy chỉnh. Ở đây chúng tôi lấy ổ cắm thông minh Tapo làm ví dụ.

Chế Độ Vắng Nhà:

Làm theo hướng dẫn bên dưới để đặt khoảng thời gian thiết bị thông minh sẽ được bật và tắt ngẫu nhiên. Ở đây chúng tôi lấy ổ cắm thông minh Tapo làm ví dụ.

1. Khởi chạy ứng dụng Tapo, chuyển đến Trang chủ, chạm vào thiết bị để vào trang trạng thái thiết bị, sau đó chạm vào biểu tượng để thiết lập Chế Độ Vắng Nhà

 

2. Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, sau đó chạm vào BẮT ĐẦU, và thiết bị thông minh này sẽ được bật và tắt ngẫu nhiên. Bạn có thể dừng chế độ vắng nhà bất cứ lúc nào.

 

Hẹn Giờ:

Làm theo hướng dẫn bên dưới để đặt đếm ngược thời gian để tự động bật hoặc tắt thiết bị thông minh sau một khoảng thời gian nhất định. Ở đây chúng tôi lấy ổ cắm thông minh Tapo làm ví dụ.

1. Khởi chạy ứng dụng Tapo, chuyển đến Trang chủ, chạm vào thiết bị để vào trang trạng thái thiết bị, sau đó chạm vào biểu tượng để đặt đếm ngược thời gian.

 

2. Đặt đồng hồ đếm ngược, bật hoặc tắt thiết bị thông minh, sau đó chạm vào BẮT ĐẦU. Bạn có thể dừng hẹn giờ bất cứ lúc nào. Như ví dụ sau đây, chúng tôi đặt hẹn giờ để thiết bị thông minh tự động tắt sau 30 phút.

  

 

Lưu ý: Nếu internet không thành công, chế độ Lên Lịch, Vắng Nhà và Hẹn Giờ sẽ tiếp tục chạy như được lập trình.