FAQs

Cách vệ sinh bộ lọc của Robot hút bụi

Đối với RV10 Lite

Vệ sinh bộ lọc mỗi tuần và thay thế bộ lọc mới sau 3-6 tháng. Nếu có quá nhiều bụi trong bộ lọc, hiệu quả làm sạch và hiệu năng sẽ giảm.

1. Tháo ngăn chứa bụi và mở nắp.

2. Tháo bộ lọc

3.Làm sạch bộ lọc bằng chổi / bàn chải.

4. Rửa ngăn chứa bụi và bộ lọc.

Lưu ý: Không rửa bằng nước nóng và chất tẩy rửa.

5. Làm khô ngăn chứa bụi và bộ lọc theo cách tự nhiên, sau đó lắp bộ lọc theo hướng trước đó.

 

 

Đối với RV30 Plus/RV10 Plus

Vệ sinh bộ lọc mỗi tuần và thay thế bộ lọc mới sau 3-6 tháng. Nếu có quá nhiều bụi trong bộ lọc, hiệu quả làm sạch và hiệu năng sẽ giảm.

1. Tháo ngăn chứa bụi và mở nắp.

2. Tháo bộ lọc.

3. Làm sạch bộ lọc với chổi quét/ bàn chải.

4. Rửa ngăn chứa bụi và bộ lọc.

Lưu ý: Không rửa với nước nóng và chất tẩy rửa.

5. Làm khô ngăn chứa bụi và bộ lọc theo cách tự nhiên, sau đó lắp bộ lọc theo hướng trước đó.

 

Đối với RV30/RV10

Vệ sinh bộ lọc mỗi tuần và thay thế bộ lọc mới sau 3-6 tháng. Nếu có quá nhiều bụi trong bộ lọc, hiệu quả làm sạch và hiệu năng sẽ giảm..

1. Tháo ngăn chứa bụi và mở nắp.

2. Tháo bộ lọc.

3. Làm sạch bộ lọc bằng chổi quét/ bàn chải.

4. Rửa ngăn chứa bụi và bộ lọc.

Lưu ý: Không rửa bằng nước nóng hoặc chất tẩy rửa.

5. Làm khô ngăn chứa bụi và bộ lọc theo cách tự nhiên, sau đó lắp bộ lọc theo hướng trước đó.

TP-LINK