FAQs

Cách làm sạch ngăn chứa bụi của Robot hút bụi

Đối với RV10 Lite

Đổ sạch ngăn chứa bụi mỗi khi hút bụi xong. Quá nhiều bụi trong ngăn chứa sẽ làm giảm hiệu quả hút bụi. Khi ngăn chứa bụi quá đầy, bụi có thể rơi xuống sàn nhà trong khi robot hút bụi hoạt động.

1. Tháo ngăn chứa bụi

2. Mở ngăn chứa bụi và đổ sạch ngăn chứa bụi

3. Đặt lại ngăn chứa bụi vào robot hút bụi.

 

Đối với RV10 Plus

Đổ sạch ngăn chứa bụi mỗi khi hút bụi xong. Quá nhiều bụi trong ngăn chứa sẽ làm giảm hiệu quả hút bụi. Khi ngăn chứa bụi quá đầy, bụi có thể rơi xuống sàn nhà trong khi robot hút bụi hoạt động.

1. Tháo ngăn chứa bụi và chứa nước.

2. Mở ngăn chứa bụi và đổ sạch ngăn chứa bụi.

3. Lắp lại ngăn chứa bụi vào robot hút bụi.

 

Đối với RV10

Đổ sạch ngăn chứa bụi mỗi khi hút bụi xong. Quá nhiều bụi trong ngăn chứa sẽ làm giảm hiệu quả hút bụi. Khi ngăn chứa bụi quá đầy, bụi có thể rơi xuống sàn nhà trong khi robot hút bụi hoạt động.

1. Tháo ngăn chứa bụi và chứa nước.

2. Mở ngăn chứa bụi và đổ sạch ngăn chứa bụi.

3. Lắp lại ngăn chứa bụi vào robot hút bụi.

 

 

Đối với RV30 Plus

Đổ sạch ngăn chứa bụi mỗi khi hút bụi xong. Quá nhiều bụi trong ngăn chứa sẽ làm giảm hiệu quả hút bụi. Khi ngăn chứa bụi quá đầy, bụi có thể rơi xuống sàn nhà trong khi robot hút bụi hoạt động.

1. Tháo ngăn chứa bụi và chứa nước.

2. Mở ngăn chứa bụi và đổ sạch ngăn chứa bụi.

3. Lắp lại ngăn chứa bụi vào robot hút bụi.

 

Đối với RV30

Đổ sạch ngăn chứa bụi mỗi khi hút bụi xong. Quá nhiều bụi trong ngăn chứa sẽ làm giảm hiệu quả hút bụi. Khi ngăn chứa bụi quá đầy, bụi có thể rơi xuống sàn nhà trong khi robot hút bụi hoạt động.

1. Tháo ngăn chứa bụi và chứa nước.

2. Mở ngăn chứa bụi và đổ sạch ngăn chứa bụi.

TP-LINK