FAQs

Cách làm sạch các điểm tiếp xúc sạc của Robot hút bụi của tôi

Đối với RV10 Lite

Lau sạch các điểm tiếp xúc bằng vải sạch và khô. Làm sạch mỗi tháng một lần.

 

Đối với RV10 Plus

Lau sạch các điểm tiếp xúc bằng vải sạch và khô. Làm sạch mỗi tháng một lần.

 

Đối với RV10

Lau sạch các điểm tiếp xúc bằng vải sạch và khô. Làm sạch mỗi tháng một lần.

 

Đối với RV30 Plus

Lau sạch các điểm tiếp xúc bằng vải sạch và khô. Làm sạch mỗi tháng một lần.

 

Đối với RV30

Lau sạch các điểm tiếp xúc bằng vải sạch và khô. Làm sạch mỗi tháng một lần.

TP-LINK