FAQs

Cách thay thế bộ lọc của Robot hút bụi

Đối với RV10 Lite

Thay bộ lọc sau mỗi 3-6 tháng.

Cách thay

1. Tháo ngăn chứa bụi.

2. Tháo ngăn chứa bụi và mở nắp.

3. Tháo bộ lọc và lắp bộ lọc mới.

 

 

Đối với RV10 Plus

Thay bộ lọc sau mỗi 3-6 tháng.

Cách thay

1. Tháo ngăn chứa bụi và ngăn chứa nước.

2. Tháo ngăn chứa bụi và mở nắp.

3. Tháo bộ lọc và lắp bộ lọc mới.

 

 

Đối với RV10

Thay bộ lọc sau mỗi 3-6 tháng.

Cách thay

1. Tháo ngăn chứa bụi và ngăn chứa nước.

2. Tháo ngăn chứa bụi và mở nắp.

3. Tháo bộ lọc và lắp bộ lọc mới.

 

 

Đối với RV30 Plus

Thay bộ lọc sau mỗi 3-6 tháng.

Cách thay

1. Tháo ngăn chứa bụi và ngăn chứa nước.

2. Tháo ngăn chứa bụi và mở nắp.

3. Tháo bộ lọc và lắp bộ lọc mới.

 

 

Đối với RV30

Thay bộ lọc sau mỗi 3-6 tháng.

Cách thay

1. Tháo ngăn chứa bụi và ngăn chứa nước.

2. Tháo ngăn chứa bụi và mở nắp.

3. Tháo bộ lọc và lắp bộ lọc mới.

 

 

 

 

TP-LINK