FAQs

Cách làm sạch các cảm biến của Robot hút bụi

Đối với RV10 Lite

Lau các cảm biến bằng vải khô, sạch. Làm sạch mỗi tháng một lần.

 

 

Đối với RV10 Plus

Lau các cảm biến bằng vải khô, sạch. Làm sạch mỗi tháng một lần.

 

 

Đối với RV10

Lau các cảm biến bằng vải khô, sạch. Làm sạch mỗi tháng một lần.

 

 

Đối với RV30 Plus

Lau các cảm biến bằng vải khô, sạch. Làm sạch mỗi tháng một lần.

 

 

Đối với RV30

Lau các cảm biến bằng vải khô, sạch. Làm sạch mỗi tháng một lần.

 

TP-LINK