FAQs

Cách cập nhật Firmware của camera Tapo trong ứng dụng Tapo

Ở đây chúng tôi lấy Tapo C200 làm ví dụ.

1. Trên trang chủ, hãy nhấn vào thẻ model camera của bạn hoặc nhấn vào Camera Preview > Manage để chuyển đến trang Live View.

2. Trên trang Live View, hãy nhấn vào biểu tượng bánh răng để vào trang Camera Settings.

 

3. Nhấn vào model camera của bạn và bạn có thể tìm thấy Firmware Version. Và bạn có thể nhấn để kiểm tra cập nhật hoặc cập nhật firmware.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm Tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.